sklepu internetowego Sterkowski

I . DEFINICJE:

1. Wydawca – Kompania Handlowa im. Piotra Piano Sp. z o.o. , ul. Margerytki 12, 04-906 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000656388, NIP: 9522155309, REGON: 366219315, prowadząca stronę internetową pod adresem: „https://www.sterkowski.pl”, “https://sterkowski.com”, “https://sterkowski.de” oraz “https://sterkowski.es”.

2. Sklep internetowy - sklepy internetowe Wydawcy znajdujące się na stronach https://“www.sterkowski.pl”, “https://sterkowski.com”, “https://sterkowski.de” oraz “https://sterkowski.es”.  

3. Karta podarunkowa – fizyczny lub elektroniczny bon towarowy Wydawcy na okaziciela o indywidualnym numerze identyfikacyjnym, którego wartość jest równa wartości nominalnej na nim wskazanej, uprawniający Użytkownika do jego realizacji i dokonania zakupu o określonej wysokości w Sklepie internetowym Wydawcy.
5. Nabywca - osoba, która w Sklepie internetowym otrzymuje od Wydawcy Kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
6.  Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej.
7. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydawca umożliwia dokonywanie zakupów Towarów w Sklepie internetowym za pomocą Kart podarunkowych. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty podarunkowej wedle wyboru Nabywcy – w formie fizycznej lub elektronicznej i do przyjmowania jej przy realizacji zakupów przez Użytkowników w Sklepie internetowym po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Nabywca przekazuje Wydawcy środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty podarunkowej. Kwota przekazanych środków pieniężnych odpowiada przekazanej przez Wydawcę Nabywcy wartości Karty podarunkowej. Nabywca może wybrać jedną z wartości Kart podarunkowych, które są emitowane przez Wydawcę i dostępne w Sklepie intenetowym - 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł, 300 zł, 350 zł, 400 zł, 450 zł, 500 zł. (dla Sklepu internetowego “https://www.sterkowski.pl”); 25 USD, 50 USD, 75 USD, 100 USD, 125 USD 150 USD, 175 USD, 200 USD, 225 USD 250 USD (dla Sklepu internetowego “https://sterkowski.com”); 25 EUR, 50 EUR, 75 EUR, 100 EUR, 125 EUR, 150 EUR, 175 EUR, 200 EUR, 225 EUR, 250 EUR (dla sklepów internetowych “https://sterkowski.de”, “https://sterkowski.es” oraz “https://sterkowski.com”), a środki przypisane do Karty podarunkowej mogą być wykorzystane wyłącznie w Sklepie internetowym. Zapłata za Kartę podarunkową w Sklepie internetowym może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, płatności za pośrednictwem Przelewy 24, płatności kartą, płatności BLIK, Apple Pay, Google Pay. Karty podarunkowej nie można zakupić przy użyciu innej Karty podarunkowej.

3. Zakup i przekazanie Nabywcy Karty podarunkowej może być dokonany w Sklepie internetowym w formie fizycznej lub elektronicznej.

4. Zakupiona Karta podarunkowa, której walutą są złotówki (PLN) jest ważna tylko w sklepie “www.sterkowski.pl”; Karta podarunkowa, której walutą jest dolar amerykański (USD) jest ważna tylko w sklepie “https://sterkowski.com”; a Karta podarunkowa, której walutą jest euro (EUR) jest ważna tylko w sklepach “https://sterkowski.com”, “https://sterkowski.de” oraz “https://sterkowski.es”.

4. Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony po jej wydaniu przez Wydawcę do realizacji transakcji nabycia dowolnego Towaru za pośrednictwem Karty podarunkowej w Sklepie internetowym w okresie ważności Karty podarunkowej do wysokości wartości nabytej Karty podarunkowej.
5. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę Wydawcy zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w chwili wydania Nabywcy Karty podarunkowej.

6. Karta podarunkowa w żadnym przypadku nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości lub w części. Zwrot Karty podarunkowej nabytej w Sklepie internetowym odbywa się zgodnie z zapisami Regulaminu Sklepu, który jest dostępny na stronie internetowej: https://www.sterkowski.pl/content/3-regulamin-sklepu. Przy realizacji płatności z użyciem Karty podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa niż aktualna wartość nominalna środków zapisanych na Karcie podarunkowej.

7. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela, w przypadku więc realizacji transakcji za pośrednictwem Karty podarunkowej w sytuacji, kiedy Użytkownik wejdzie w jej posiadanie w sposób nieuprawniony, a Wydawca nie będzie miał informacji o tej okoliczności, transakcja taka będzie ważna.

8. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty z jakiegokolwiek powodu lub zniszczenia Karty podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.

9. Karta podarunkowa jest ważna od dnia jej zakupu do ostatniego dnia następnego roku kalendarzowego po jej zakupie (przykład: jeśli Nabywca nabył Kartę podarunkową 20.08.2023 r. będzie ona ważna do ostatniego dnia następnego roku kalendarzowego, czyli do 31.12.2024 r.), czyli nie krócej niż przez 12 miesięcy. Po upływie tego okresu Karta podarunkowa traci ważność, a Nabywca lub Użytkownik nie mają prawa do zwrotu środków pieniężnych przekazanych przez Nabywcę Wydawcy zgodnie z punktem 2 powyżej.

III. KORZYSTANIE Z KARTY PODARUNKOWEJ

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie internetowym wyłącznie ważne i nieuszkodzone Karty podarunkowe wydane przez Wydawcę i oznaczone indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

2. Aby skorzystać z płatności przy pomocy Karty podarunkowej w Sklepie internetowym, Użytkownik Karty podarunkowej musi założyć konto klienta na stronie Sklepu internetowego Wydawcy, a następnie dodać Kartę podarunkową do konta klienta poprzez wpisanie i zatwierdzenie jej unikalnego kodu. Po poprawnym przypisaniu Karty podarunkowej do konta klienta, Nabywca może skorzystać z dostępnych na niej środków na zakup Towarów w Sklepie internetowym Wydawcy oraz pokryć koszt wysyłki.
3. W sytuacji, kiedy Nabywca lub Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę podarunkową na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, cena należna Wydawcy za Towary w takiej sytuacji zostanie pomniejszona o wartość Karty podarunkowej.
4. Karta podarunkowa może być użyta więcej niż raz do zapłaty za wybrane produkty, aż do wykorzystania limitu środków do niej przypisanych. Aktualny stan środków na Karcie podarunkowej użytkownik może sprawdzić na swoim koncie klienta w Sklepie internetowym Wydawcy.

5. Nabywca lub Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób dopuszczalny w Sklepie internetowym w sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna posiadanej Karty podarunkowej.
6. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty podarunkowej jest wyższa niż jej wartość nominalna Nabywca lub Użytkownik może wykorzystać w ramach tej transakcji inną Kartę podarunkową.

7. W przypadku zakupu Towaru w Sklepie internetowym środki z Karty podarunkowej mogą posłużyć również jako zapłata kosztów wysyłki zakupionego za pomocą Karty podarunkowej Towaru. Nabywca może wybrać jedną z dostępnych opcji dostawy oferowanych przez Sklep internetowy.
8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej w szczególności, ale nie wyłącznie w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty podarunkowej,
b) uszkodzenia Karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym identyfikację Karty podarunkowej, stwierdzenie okresu jej ważności itd.

 IV. ZWROT I REKLAMACJA TOWARÓW NABYTYCH ZA POMOCĄ KARTY PODARUNKOWEJ

1. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepie internetowym przy użyciu Karty podarunkowej Nabywca lub Użytkownik otrzyma od Wydawcy zwrot na kolejne zakupy w wysokości ceny zakupu zwracanego Towaru na saldo Karty podarunkowej przypisanej do konta klienta w Sklepie internetowym Wydawcy.

2. Zwrot i reklamacja odbywa się zgodnie z zapisami Regulaminu Sklepu, który jest dostępny na stronie internetowej: https://www.sterkowski.pl/content/3-regulamin-sklepu

3. Do wirtualnych środków na Karcie podarunkowej przyznanych Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów znajdują zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku reklamacji Towarów nabytych w Sklepie internetowym przy użyciu Karty podarunkowej, Użytkownikowi przysługują uprawnienia określone w Kodeksie cywilnym.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://www.sterkowski.pl/content/25-regulamin-karty-podarunkowej

2. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą i saldem prepaid. Karta podarunkowa jest wyłącznie bonem towarowym.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej wskazanej w punkcie nr 1 powyżej.

5. Regulamin obowiązuje od 01.11.2023.