I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników (w tym Nabywców) ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest stale na stronie internetowej Sklepu, co umożliwia Użytkownikom jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Kompania Handlowa im. Piotra Piano Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-906, przy ul. Margerytki 12 , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9522155309, którego działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) dostępnych na domenie internetowej: sterkowski.pl, który są zarządzane przez Sprzedawcę i pozwalają Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczeniu usług.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczeniu usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy na rzecz Nabywcy, na zasadach wynikających z Regulaminu.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie usługi lub usług przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy, na zasadach wynikających z Regulaminu.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, takie jak: nazwy, opisy, zdjęcia, ilustracje graficzne towarów czy oznaczenia producentów towarów.
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary czy usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.


III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE (w punkcie 4).
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń łączących się z Internetem (komputer, telefon) oraz za pomocą przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych osobowych w formularzach, o których mowa jest w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE (w punkcie 2 i 3) oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy).
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, służącego mu do logowania w Sklepie.


IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu (w tym zawierania Umów) bez konieczności dokonywania rejestracji,
  2. dokonania rejestracji w Sklepie przy wykorzystaniu danych dostępowych Użytkownika (login i hasło).
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu wszystkich następujących warunków:
  1. prawidłowego wypełnienia (podania wymaganych danych) elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji i wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) w imieniu tego podmiotu, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 4. Sprzedawca może zażądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów, również w przypadku aktualizacji danych Użytkownika.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien je zaktualizować (korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie) przed zawarciem kolejnej Umowy.
 6. Po zakończeniu rejestracji w Sklepie zostaje utworzone konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz jego działaniach w ramach Sklepu (dotyczące również zawieranych przez niego Umów). W ramach swojego konta Użytkownik uzyskuje dostęp m.in. do historii swoich zamówień złożonych w Sklepie.


V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik przeglądając strony sklepu (prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki) ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną, kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na wspomnianych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą.
 2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, którą zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi zgromadzenie wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczenie wartości towarów/usług znajdujących się w koszyku oraz przeliczenie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego kolejnych towarów/usług.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje przekierowany do formularza internetowego, służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z kilku formularzy składowych, służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę (w rozumieniu kodeksu cywilnego) złożoną Sprzedawcy. Po wpłynięciu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zostało ono złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku nieprawidłowo złożonego zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika.
 5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęciu oferty), na jego adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa o sprzedaży danego towaru lub usługi zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 6. W przypadku Umowy o świadczenie usług (jeśli będzie ona dotyczyć świadczenia ciągłego lub okresowego), przed złożeniem przez Nabywcę zamówienia Sprzedawca powiadomi go o minimalnym okresie czasu, na jaki ma być zawarta Umowa.


VI. ZAPŁATA CENY

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę (w tym za koszty dostawy) nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu (z wyjątkiem płatności przy odbiorze). Oczekujemy na płatność 7 dni. Po tym czasie, jeśli płatność nadal nie będzie zaksięgowana zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie, na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie ''Formy płatności '''' Ochrona płatności''.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są na stronie „Czas i koszty dostawy”.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamawia usługę, zgodnie z obowiązującymi w chwili złożenia zamówienia cenami i wysokością kosztów dostawy. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od wybranej przez Użytkownika formy dostawy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy (w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy). Reguła ta nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.


VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę, w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy (o czym klient jest informowany).
 2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta. Wyjątek stanowią towary odbierane osobiście przez Klientów, w tym przypadku miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności towaru lub usługi, niezwłocznie (najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy) zawiadomi o tym Nabywcę. Jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona, zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania (na przykład z powodu chwilowej zmiany cech produktu zamówionego przez Klienta), może zwolnić się z tego zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego (o tej samej jakości, przeznaczeniu i cenie). Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta na piśmie o zmianie cech produktu oraz o przysługującym mu prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca gromadzi i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polityką Ochrony Prywatności. 


IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może złożyć Sprzedawcy reklamację, dotyczącą działania Sprzedawcy oraz korzystania z jego Sklepu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, na stronie „Kontakt”. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów znajdują się na stronie „Zwroty”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną.
 4. Sklep rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania jej.
 5. Jeśli nabyty towar objęty jest gwarancją (np. producenta, importera, Sprzedawcy), której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, to niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.


X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Natomiast gdy Umowa dotyczy usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem podpunktu 5 (poniżej).
 2. Aby odstąpić od Umowy wystarczy wysłać wypełniony pisemnie lub elektronicznie "formularz zwrotu", za pomocą poczty elektronicznej lub na nasz adres (wymieniony w podpunkcie II-1). Wzór "formularza zwrotu" można pobrać na stronie „zwroty”. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie wyśle Nabywcy potwierdzenie jego otrzymania, na trwałym nośniku.
 3. Ze względów higienicznych produkty z kategorii ''Maseczki'' nie podlegają zwrotowi.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, ta uważana jest za niezawartą. Świadczenia obu stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. W przypadku przedpłaty dokonanej przez Nabywcę, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 6. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę (będącego konsumentem) nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od których nabycia nie można odstąpić (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
 7. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest określony, to każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego (chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia).


XI. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowany siłą wyższą brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu, spowodowanych jego pracami konserwacyjnymi, serwisem technicznym lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu, w którym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym).
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów wymienionych w poprzednim podpunkcie, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i powiadomienia o tym Użytkowników poprzez przypisany do konta adres e-mail.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, w trybie natychmiastowym (w takim przypadku dalsze zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe).
 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 


KONTAKT

 • Telefon: +48 512 547 018  czynny w dni robocze w godzinach pracy od 9:30 do 16:30
  (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora)
 • Poczta elektroniczna: sklep@sterkowski.pl (Czas odpowiedzi do 48 godzin) Tylko w dni robocze, sobota i niedziela - nieczynne